Reakce na článek o přestupkovém řízení

Autor článku Bc. Václav Sýkora reaguje na příspěvek Petra Beránka **Seminární práce - přestupkové řízení**.

Vážený kolego,

Pro svou seminární práci jste si vybral zajímavou, leč poměrně obtížnou tematiku. Jako úvod do studia správního práva je práce slušná - jako obecný přehled o tom, co je to řízení o přestupku. Dovolte mi však několik poznámek k Vaší práci - ačkoli jsou kritické, doufám, že Vám pro další studium a praxi budou užitečné.

Zprvu Vás musím upozornit na to, že vycházíte z právního stavu překonaného novějšími právními předpisy. Pro publikační činnost je dobré si zapamatovat zásadu, že je nutno vycházet z právního stavu ke dni vyhotovení práce. Zveřejnil-li jste práci 8. dubna, měla by reflektovat právní stav k tomuto datu, nebo by alespoň měla obsahovat poznámku o tom, kdy práce byla vyhotovena a ke kterému dni je v ní zohledněn právní stav.

Poslední novela zákona o přestupcích č. 62/2002 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 22.2.2002. Mimo jiné se dotýká i Vámi řešené problematiky delegace působnosti okresním úřadem na jinou obec. Ustanovení § 53 odst. 2 zákona o přestupcích bylo zrušeno. Znamená to, že pro případ, kdy obec není schopna vykonávat státní správu na úseku přestupků, použijí se ustanovení obecního zřízení (zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění). Možnosti jsou dvě - podle § 63 sousedící obce mohou navrhnout okresnímu úřadu společný výkon přenesené působnosti. Dále tuto problematiku řeší § 65, podle kterého převezme výkon státní správy obce, která není schopna ho zabezpečit, pověřený obecní úřad (na základě nařízení okresního úřadu). Po reformě veřejné správy může dojít ke změně těchto ustanovení, nicméně de lege lata platí.

V části týkající se zahájení řízení jste uvedl, že u tzv. návrhových přestupků se řízení zahajuje na návrh poškozeného. Tím jste nepřípustně smísil dva odlišné druhy účastníků přestupkového řízení. Jak víte, poškozený je jinou kategorií a není možno ho zaměňovat za navrhovatele. V případě návrhových přestupků není řízení zahájeno okamžikem, kdy je proveden první procesní úkon správního orgánu, ale již okamžikem podání návrhu. Kdy je návrh na zahájení řízení podán, řeší správní řád v § 18 odst. 2, o podání viz ustanovení § 19 správního řádu.

U přestupků projednávaných Policií ČR je vhodné dbát na rozlišení pojmů policejní orgán a orgán policie. Policejní orgán je pojmem trestního práva a jedná se o orgán činný v trestním řízení, který provádí úkony podle trestního řádu. Oproti tomu zákon o přestupcích hovoří výhradně o orgánu Policie ČR. Ten projednává jen přestupky taxativně uvedené v § 52 písm. c) zákona o přestupcích, takže pozor - orgány policie neprojednávají dopravní přestupky, ty jsou povinny postoupit příslušnému okresnímu úřadu, pokud je nevyřídí v blokovém řízení.

Zmiňujete-li příkladmo jiné správní orgány příslušné k projednání přestupků, není možno mezi nimi uvádět stavební úřady. Obecnými stavebními úřady jsou totiž v prvním stupni obce, které rozhodují prostřednictvím odborů obecního úřadu. Ve druhém stupni ve stavebním řízení rozhodují okresní úřady.

Pojednání o tom, že se nelze odvolat proti rozhodnutí o přestupku, za který není možno uložit pokutu nad 2000 Kč, je zásadní chybou. Odvolání proti těmto rozhodnutím bylo možné vždy. Přestupkový zákon v minulosti v souvislosti s přestupky, za které nelze uložit vyšší pokutu, řešil jinou problematiku než odvolání, a to přezkoumání rozhodnutí soudem. Tato rozhodnutí nebylo možno přezkoumávat, avšak jen do doby, než byl vydán nález Ústavního soudu zveřejněný pod č. 52/2001 Sb. o zrušení § 83 odst. 1 zákona o přestupcích. K problematice přezkoumávání správních rozhodnutí soudem doporučuji nález Ústavního soudu zveřejněný pod č. 276/2001 Sb., jímž byla zrušena celá část pátá občanského soudního řádu týkající se správního soudnictví a zejména důvody v tomto nálezu uvedené.

Bc. Václav Sýkora
Autor článku je tajemníkem Městského úřadu Cheb


Název rubriky - Správní pr. - další příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.4.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.4.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Sýkora
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů