K výkladu některých základních pojmů nového zákona o úřednících územních samosprávných celků
      Proč zákon o úřednících.Dne 1.1.2003, doplněn o dvě prováděcí vyhlášky (vyhlášku č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků a vyhlášku č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků), nabyl účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Tento zákon je v našem právním řádu zcela novým prvkem. Právní postavení zaměstnanců obcí a krajů působících v obecních a krajských úřadech a vykonávajících samostatnou a (nebo) přenesenou působnost se až dosud řídily pouze zákoníkem práce doplněným o některé zvláštnosti v zákoně o obcích, resp. zákoně o krajích a zákoně o hlavním městě Praze (např. jmenování vedoucích odborů, tajemníka obecního úřadu a ředitele krajského úřadu, resp. Magistrátu hl.m.Prahy).
Několik poznámek k možným formám platby za komunální odpad
      Několik slov k **historii** Právní úprava úhrady vybírané obcemi od fyzických osob za likvidaci komunálního odpadu není jednoduchou ani jednoznačnou záležitostí, o čemž svědčí jak vývoj právní úpravy nakládání s odpady po r. 1990 tak současné diskuse o této otázce probíhající i po přijetí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, resp. jeho novely publikované pod č. 275/2002 Sb.
Správce obce a volby do zastupitelstev obcí
      Na základě rozhodnutí prezidenta republiky se v České republice ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 uskutečnily v pořadí již čtvrté volby do zastupitelstev obcí od roku 1990, kdy byla na našem území opětovně konstituována obecní samospráva. Po zkušenostech z minulých voleb je zřejmě nepochybné, že ve většině obcí tyto volby zákonem stanoveným způsobem skutečně proběhnou a budou tak zvolena nová zastupitelstva obcí. Na druhé straně však ne ve všech obcích se vyhlášené volby budou konat, ať již z důvodu nedostatku kandidátů na členy zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla ustavena příslušná okrsková volební komise. I když zvláštním zákonem byly pro letošní volby posunuty některé lhůty ve prospěch volebních stran, tak se přesto v několika obcích nepodařilo sestavit kandidátní listiny v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.
SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
      V souvislosti s probíhající reformou veřejné správy byl přijat mj. i zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů , jehož převážná část nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. V rámci tohoto zákona došlo ke změně i jednoho ze zákonů, který sice nemá žádnou bezprostřední souvislost s ukončením činnosti okresních úřadů, ale naopak má velký význam pro činnost obcí - a tímto zákonem je zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích").
Evidence právních předpisů obce
      Novela zákona o obcích, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003 , s sebou přináší pro obce i některé zcela nové povinnosti, které dosud zákonem upraveny nebyly.
Poznámka k zákonu o finanční kontrole na úrovni obce.
     O VLKU A KOZE aneb jak to dopadá, když tvůrce zákona nezná jiné zákony
Zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích Ústavním soudem
     Cílem tohoto příspěvku je informovat obce o nálezu Ústavního soudu sp.zn.Pl.ÚS 20/01 ze dne 20.11.2001, kterým byla zrušena některá ustanovení obecně závazné vyhlášky obce P. o místních poplatcích, která byla vydána dne 28.2.2001, pro jejich rozpor s čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Otazníky kolem plánů odpadového hospodářství podle nového zákona o odpadech
      Dne 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který nahradil dosavadní zákon č. 125/1997 Sb. Ve Sbírce zákonů byl tento zákon publikován sice teprve v červnu loňského roku (částka 71), ale už v jeho druhé polovině byl prostřednictvím části čtvrté zákona č. 477/2001 Sb., o obalech novelizován, a to ještě ke dni 1.1.2002. Tato novela nebyla sice co do rozsahu nijak velká, zajímavé je na ní ale to, že se týká jedné z (dlužno dodat, že - jak dále ukážeme - poměrně kontroverzních) novinek, které ve srovnání s předchozí právní úpravou nový zákon přinesl, a to plánů odpadového hospodářství (část sedmá zákona č. 185/2001 Sb. - § 41 a násl.).
Stanovisko legislativního oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR k zákonu č. 450/2001 Sb. (novela zákona o obcích)
      Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nabyl sice účinnosti teprve 12.11.2000, od té doby byl ale již třikrát novelizován, a to zákonem č. 273/2001 Sb., o ochraně národnostních menšin, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a naposledy zákonem č. 450/2001 Sb. Účelem onoho posledního zákona, který nabyl účinnosti dne 31.12.2001, měla být podle záměru jeho navrhovatelů vyjádřeného v důvodové zprávě (alespoň částečná) regulace komunálního dluhu.
Zákon č. 450/2001 Sb. - pojednání o novelizaci zákona o obcích a o novelizaci zákona na ochranu osobních údajů
      Ke dni 31. prosinci 2001 nabyl bez jakékoli legisvakance (sic) účinnosti zákon č. 450/2001 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že se tento zákon, dle našeho názoru, poměrně výrazně dotýká samostatné působnosti obcí, považujeme za vhodné o jeho obsahu pojednat a zamyslet se nad jeho případnými dopady v praxi.
O možnostech regulovat lokalisaci heren a výherních hracích automatů formou právního předpisu obce
      Gamblerství se v posledních deseti letech stalo negativním společenským jevem, jehož závažnost vystupuje do popředí zejména v pokušení duševně nevyzrálé mládeže přemírou heren a hracích automatů ve veřejně přístupných prostorách. Mnohé obce proto pod tlakem svých občanů hledají cesty k omezení tohoto pokušení regulací provozování výherních hracích přístrojů. Určitou možnost, zdá se, skýtá zmocnění k vydání právního předpisu obce pro tuto oblast. Právní úprava však není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo, a to tím spíše, že právním předpisem **postiženými** osobami jsou většinou kapitálově silné právnické osoby, které jistě nebudou váhat obrátit se na soud se správní žalobou, eventuelně přímo na Ústavní soud s ústavní stížností. Dikce zákonného zmocnění obcí tedy vyžaduje pečlivější rozbor, aby se obce nedostávaly do zbytečných problémů pro svou snahu napravovat věci veřejné.
Slib zastupitelů
      Informativní zpráva právního odboru MmP o některých dopadech nového zákona o obcích
Střet zájmu zastupitele a podjatost pracovníka úřadu
      Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000 a účinným od 12. listopadu 2000, byl odlišně stanoven způsob oznamování podjatosti pracovníků obecních úřadů, členů komisí a zvláštních orgánů, a nově zaveden též institut střetu zájmů člena zastupitelstva při výkonu této funkce.
Orgány obce
      Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, se mění postavení komisí rady a nově se zřizují jako orgány zastupitelstva výbory. Článek informuje o možných změnách v rámci města Plzně.
Spolupráce obcí
      Podle nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb., platného od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, dochází k výrazným změnám v právních možnostech smluvní spolupráce obcí mezi sebou.
Majetek obce po novele zák. o obcích
      Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, se zpřísňují zákonné požadavky na ochranu majetku obce.
Občané obce
      Článek se nezabývá těmi právy občanů obce, která vyplývají z Ústavy, Listiny, ústavních zákonů a jiných zákonů, leč pouze právy vyplývajícími z nového zákona o obcích. Nezabývá se ani povinnostmi občanů.
Znaky městských obvodů
      INFORMATIVNÍ ZPRÁVA právního odboru Magistrátu města Plzně o některých dopadech nového zákona o obcích
Spojování obcí po novele zákona o obcích
      Informativní zpráva právního odboru Magistrátu města Plzně o některých dopadech nového zákona o obcích - SPOJOVÁNÍ OBCÍ

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů