Spojování obcí po novele zákona o obcích

Informativní zpráva právního odboru Magistrátu města Plzně o některých dopadech nového zákona o obcích - SPOJOVÁNÍ OBCÍ

Podle nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb., platného od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, dochází ke změnám v právní úpravě spojování obcí. Nadále budou možné dva způsoby spojení obcí:

1. sloučení obcí;
2. připojení obce.

Sloučení obcí je situace rovnoprávného spojení, kdy obě původní obce zanikají a vzniká obec nová, která bude úplným právním nástupcem jich obou, leč ponese název pouze jedné z nich. Nedohodnou-li se spojované obce, jaký název nově vznikající obec ponese, rozhodne o názvu ministerstvo vnitra. Pokud by tedy obě obce chtěly, aby se název nové obce po spojení skládal z názvů obou dosavadních obcí (např. Frýdek - Místek), musely by o tento název žádat ministerstvo. Zánik obou dosavadních obcí je formální, neboť nově vznikající obec si zachovává právní kontinuitu po obou těchto obcích; jsa jejich universálním sukcesorem, vstupuje do všech práv, povinností a závazků původních obcí, stává se zřizovatelem a zakladatelem všech právnických osob původními obcemi založenými či zřízenými etc. etc. Připojení obce je situace, kdy se jedna obec připojuje k obci jiné a tím zaniká, obec přijímající však nezaniká. Přijímající obec vstupuje do všech práv, povinností a závazků připojované zanikající obce; její název se nemění.

Spojení obcí lze provést jen:

     ke dni voleb do zastupitelstev v obcích,
     nebo k počátku kalendářního roku.

Spojení obcí se provádí dohodou, kterou schvalují zastupitelstva obou obcí. Před uzavřením dohody však musí být záměr spojení projednán s příslušným okresním úřadem (vůči městům Brno, Ostrava a Plzeň však tuto funkci okresního úřadu žádný jiný orgán neplní - možnost připojení sousedních obcí k těmto městům zákonodárce vůbec nenapadla). Usnesení zastupitelstev o uzavření dohody musí být zveřejněna na úředních deskách obou spojovaných obcí. Do 30 dnů od publikace mohou občané kterékoli ze spojovaných obcí podat návrh na konání místního referenda o spojení - k účinnosti dohody se pak vyžaduje souhlas referenda v té obci, v níž byl návrh podán. Návrh na referendum může podat kterýkoli oprávněný občan obce, shromáždí-li na podporu svého návrhu potřebný počet podpisů ostatních občanů (ne každé fysické osoby, leč jen občanů obce, v níž se má referendum konat), tj. 30 % oprávněných občanů v obci do 3 tis. obyvatel, 20 % občanů v obcích do 3 do 20 tis. obyvatel, 10 % oprávněných občanů v obcích od 20 do 200 tis. obyvatel. K platnosti referenda je třeba účasti nejméně 1/4 oprávněných občanů, rozhodnutí je referendem přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina zúčastnivších se občanů (v tomto případě by se hlasovalo o tom, že obce se nespojí - tedy menšina 1/8 + jeden mohou zablokovat spojení obcí). Dohoda může být uzavřena teprve po uplynutí publikační lhůty, nebyl-li podán návrh na referendum, jinak až po rozhodnutí referenda, není-li spojení tímto referendem zamítnuto.

Dohoda musí obsahovat:

¨ identifikaci spojovaných obcí;
¨ datum účinnosti (datum spojení obcí);
¨ jde-li o sloučení, pak i název nové obce a sídlo jejích orgánů;
¨ jde-li o sloučení, určení právních předpisů obou obcí, které zůstanou v platnosti v obci nebo jejích nových částech i po sloučení;
¨ jde-li o připojení, určení právních předpisů připojované obce, které zůstanou v platnosti v nové části obce, vzniklé připojením z dosavadní obce;
¨ výčet katastrálních území obce po spojení;
¨ určení majetku včetně finančních prostředků, práv a závazků, právnických osob a organisačních složek - při sloučení u obou obcí a při připojení jen u připojované obce.


  Dohoda o spojení obcí je podkladem pro zápis změn v katastru nemovitostí. Opis dohody musí být zaslán Ministerstvu vnitra ČR a příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu. Spojení obcí z různých okresů jen na základě dohody není možné, neboť území okresů lze měnit pouze zákonem. Podrobnosti neřeší ani zákon o obcích, ani zákon o okresních úřadech. Mělo-li by tedy dojít k úspěšnému spojení Plzně s jinými obcemi, bylo by patrně nutno nejprve uzavřít dohodu o sloučení (se Starým Plzencem) a dohodu o připojení (s ostatními zájmovými obcemi) a pak prostřednictvím kraje s využitím jeho práva zákonodárné iniciativy podat návrh na změnu (přílohy) zákona o okresních úřadech. Správné načasování bude patrně velmi komplikované.

Jako informativní zprávu právního odboru MmP o některých dopadech nového zákona o obcích SPOJOVÁNÍ OBCÍ vypracoval JUDr. Milan Duda, 29. 6. 2000


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 8.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Milan Duda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů