Občané obce

Článek se nezabývá těmi právy občanů obce, která vyplývají z Ústavy, Listiny, ústavních zákonů a jiných zákonů, leč pouze právy vyplývajícími z nového zákona o obcích. Nezabývá se ani povinnostmi občanů.

Podle nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb., platného od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, dochází k zásadním změnám v občanském právu občanů obce.

Podle dosavadní jednoduché a přirozenému cítění odpovídající právní úpravy je občanem obce každý, kdo má v obci trvalý pobyt, a to bez ohledu na státní občanství. Novým zákonem však dochází k zmenšení počtu občanů obce, neboť občanem obce bude nadále jen ten, kdo má v obci trvalý pobyt a současně je státním občanem České republiky.

Zvláštní kategorií občanů budou i nadále občané obce, kteří dosáhli věku 18 let (nelze zaměňovat se zletilostí, která může nastat i dříve); tato kategorie je zpravidla označována jako "oprávnění občané obce".

Vedle oprávněných občanů obce bude napříště existovat též kategorie fysických osob vlastnících v obci nemovitost - těmto osobám budou též příslušet některá práva občanů obce, a to rovněž od dosažení 18 let.

Další zvláštní kategorií budou fysické osoby, které jsou státními příslušníky státu, s nímž má Česká republika (tedy nikoli obec) uzavřenu smlouvu o poskytování obecních občanských práv, jsou-li v obci hlášeny k trvalému pobytu a dosáhly-li věku 18 let.

Specifickou kategorií pak budou stejně jako dosud čestní občané obce, ovšem jejich občanská práva jsou novým zákonem oproti dosavadní úpravě omezována. Čestné občanství uděluje (a odnímá) zastupitelstvo fysickým osobám (přirozeně jen žijícím - kdo již nebo ještě nežije, není fysickou osobou), které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce.

Již z tohoto úvodního rozboru je zjevné, že nová právní úprava představuje změnu k horšímu a podle názoru právního odboru zasahuje více než nepřiměřeným způsobem do výsostných záležitostí obce jakožto přirozeného společenství občanů v zásadě předcházejícímu státní formě uspořádání společnosti.

Oprávnění občané obce budou mít v rámci obecního zřízení tato přímá práva:
  1. aktivní volební právo ke kreaci obecního zastupitelstva za podmínek volebního zákona;
  2. pasivní volební právo při kreaci obecního zastupitelstva za podmínek volebního zákona;
  3. právo přímé demokracie formou referenda za podmínek zvláštního zákona;
  4. účastnit se zasedání zastupitelstva obce (zasedání zastupitelstva obce je veřejné, takže toto právo má každá fysická osoba - ne jen občané obce);
  5. vystoupit v rozpravě na zasedání zastupitelstva za podmínek stanoveným zastupitelstvem v jednacím řádu zastupitelstva (v našich podmínkách lze toto právo konkretisovat i Statutem);
  6. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce, a to jak písemně, tak i v rozpravě na zasedání obecního zastupitelstva a v tomto případě bez ohledu na případná omezení diskusních příspěvků občanů stanovených jednacím řádem;
  7. nahlížet do rozpočtu obce;
  8. vyjadřovat se k závěrečnému účtu obce za předchozí kalendářní rok, a to jak písemně, tak i v rozpravě na zasedání obecního zastupitelstva a v tomto případě bez ohledu na případná omezení diskusních příspěvků občanů stanovených jednacím řádem;
  9. nahlížet do závěrečného účtu obce za předchozí kalendářní rok;
  10. nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, a to nejpozději od osmého dne po zasedání, a pořizovat si z nich výpisy;

  11. nahlížet do usnesení (nikoli zápisů z jednání) z jednání:
    -- rady, a to nejpozději od osmého dne po zasedání
      -- výborů zastupitelstva
      -- komisí rady
a pořizovat si z nich výpisy;
  12. požadovat projednání určité záležitosti z oblasti samostatné působnosti obce radou nebo zastupitelstvem do 60 dnů od předložení žádosti podepsané nejméně 1/2 % občanů obce (podpisová podpora není omezena jen na oprávněné občany a podepisovat mohou i občané mladší 18 let);
  13. podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty s tím, že odpověď jim musí být dána do 60 dnů;
  14. rozhodovat formou referenda o sloučení, připojení a rozdělení obce; v našich podmínkách též o zřízení nebo zrušení městského obvodu nebo sloučení městských obvodů;
  15. ustavit přípravný výbor pro rozdělení obce a účastnit se jeho činnosti;
  16. účastnit se zasedání orgánu svazku obcí, jehož je obec členkou;
  17. nahlížet do zápisů z jednání orgánu svazku obcí, jehož je obec členkou;
  18. podávat písemné návrhy orgánu svazku obcí, jehož je obec členkou;
  19. předkládat své nabídky orgánu obce, rozhoduje-li o prodeji, směně, darování, výpůjčce či pronájmu nemovitého majetku vyjma pronájmu bytů a hrobových míst a vyjma pronájmu a výpůjčky nemovitého majetku na dobu kratší třiceti dnů (toto nabídkové právo má každý - není vázáno na občanství obce a přísluší tedy i cizím občanům a právnickým osobám).

Zvláštní postavení mají ti občané obce, kteří se hlásí k jiné národnosti než české (což je individuální rozhodnutí fysické osoby nikde neevidované):
      -- je-li jich v obci podle posledního sčítání lidu alespoň 15 %, mají právo na zřízení výboru pro národnostní menšiny (pro tento účel se sčítají všechny národností menšiny);
      -- je-li jich v obci podle posledního sčítání lidu alespoň 20 %, mají právo na označování názvu obce, jejích částí, ulic, veřejných prostranství a budov státních orgánů a územních samosprávných celků též v jazyce této národnostní menšiny, požaduje-li to peticí alespoň zletilá polovina z nich (pro tento účel se rozdílné národnostní menšiny nesčítají).

Tato práva nepřísluší občanům hlásícím se k národnosti české (jak je to u Moravanů na Moravě a Slezanů v české části Slezska - to je nejisté; zvlášť nejisté pak je řešení situace, kdy se v Čechách hlásí stanovený podíl občanů obce k národnosti Moravské; diskriminace Čechů v obdobné situaci na Moravě je nepochybná; na Moravě přitom bude muset být výbor pro národností menšiny zřízen patrně v každé obci, v níž Moravané tvoří více než 15 % obyvatel, byť by v obci právě oni tvořili většinu).

Vlastníkům nemovitostí, jsou-li fysickými osobami, přísluší z uvedeného výčtu práva č. 4. - 13. a č. 19. Cizím státním občanům trvale v obci bydlícím mohou být státem formou mezinárodní smlouvy (tedy nikoli obcí) přiznána práva občana obce č. 1. - 13., práva č. 4. a č. 19. již mají. Čestní občané pak mají pouze právo č. 5. a jako fysické osoby samozřejmě i práva č. 4. a 19.

Obec přirozeně může práva svých občanů rozšířit rozhodnutím zastupitelstva (u nás nejlépe Statutem), leč nemůže jim přiznat práva zvláštním zákonem výslovně vyloučená. Stejně tak může obec postupovat vůči těm cizím státním příslušníkům, kteří jsou až dosud občany obce (vyjma zejména volebního práva a práva k referendu), jakož i vůči svým čestným občanům.

Protože právo a povinnost jsou dvě strany též mince, je nepochybné, že obec má povinnost odpovídající právu občana. Z toho též vyplývá, že je-li zákonem obci stanovena povinnost výslovně ve prospěch občanů, je tím též stanoveno právo občanů. S výhradou neúplného výčtu jde v zásadě o tato další práva občanů obce:

1. právo na to, aby obec pečovala o potřeby svých občanů (§ 2 odst. 2);
2. právo na vydání zprávy a potvrzení v případech stanovených zvláštním předpisem (§ 14);
3. právo na péči obce v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi (§ 35 odst. 2) o vytváření podmínek pro:
      -- rozvoj sociální péče,
      -- uspokojování potřeby bydlení,
      -- uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdraví,
      -- uspokojování potřeby dopravy a spojů,
      -- uspokojování potřeby informací,
      -- uspokojování potřeby výchovy a vzdělávání,
      -- uspokojování potřeby celkového kulturního rozvoje,
      -- uspokojování potřeby ochrany veřejného pořádku;
4. právo na to, aby člen zastupitelstva hájil zájmy občanů obce (§ 83 odst. 1);
5. právo domáhat se rozpuštění zastupitelstva, nepostupuje-li zastupitelstvo nebo jiný orgán obce v souladu s výsledky místního referenda (§ 89 odst. 3);
6. právo na péči obce o obecní majetek (§ 38 a 39) (viz dřívější informativní zpráva).

Občané mají přirozeně též základní právo na to, aby obec plnila všechny své zákonné povinnosti a uplatňovala všechna svá zákonná práva, neboť obec není nic jiného než korporace občanů obce.

Ti občané obce, kteří jsou členy zastupitelstva nebo členy výborů a komisí, mají ještě další práva (a povinnosti), jejichž výčet bude předmětem samostatné informativní zprávy.

Text je určen jako informativní zpráva právního odboru MmP o některých dopadech nového zákona o obcích, autor JUDr.Milan Duda, 29.6.2000


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 8.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Milan Duda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů