Výběr posledních příspěvků v této části Správní právo a související oblasti
Odvolání v daňovém řízení dle ust. § 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
     Odvolání je základním opravným prostředkem v daňovém řízení, jehož prostřednictvím může příjemce rozhodnutí brojit proti obdrženému rozhodnutí vydaném správcem daně, pokud podání odvolání není vyloučeno zákonným ustanovením.
Správní pr. - další příspěvky - 24.6.2009, připravil(a) Redakce JURISTIC
Nad nedostatky platné právní úpravy postavení Nejvyššího kontrolního úřadu
     Jednou z nezbytných podmínek fungování moderního demokratického státu je existence kontrolního systému. Funkci nezávislého kontrolního orgánu plní v České republice Nejvyšší kontrolní úřad (dále také jen NKÚ), jehož současná koncepce je založena na zkušenostech obdobných kontrolních institucí v Evropě. Existence NKÚ vychází přímo z Ústavy České republiky, která vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní definuje v samostatné hlavě Nejvyšší kontrolní úřad jako nezávislý orgán. Působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Následující text je zamyšlením nad nedostatky právní úpravy postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v České republice.
Správní pr. - další příspěvky - 23.8.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Několik poznámek k problematice sporů z veřejnoprávních smluv uzavřených obcemi
     V nedávné době byly v Právních rozhledech č. 11/2007 (autorský tým JUDr. Mgr. Luboš Jemelka a Mgr. Jiří Slováček) a na serveru www.juristic.cz (autor Mgr. Pavel Preisler) publikovány dva odborné články o veřejnoprávních smlouvách, jejichž komplexní a obecná úprava je obsažena v novém správním řádu. Ambicí následujících řádků je v návaznosti na uvedené studie popsat jednu z nových kompetencí některých správních orgánů, uvedených v ustanovení § 169 správního řádu, a to oprávnění rozhodovat od 1. ledna 2006 spory z veřejnoprávních smluv, „kdy jedna ze smluvních stran namítá porušování smluvních povinností jinou smluvní stranou a dožaduje se uložení povinnosti této straně smluvní ujednání plnit“1.
Správní pr. - další příspěvky - 1.8.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Účely vyvlastnění
     Prvního ledna tohoto roku nabyl účinnosti nový zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění. Zákon upravuje hmotněprávní a procesněprávní úpravu tohoto institutu správního práva. Avšak oproti minulé právní úpravě v něm nejsou stanoveny ani základní účely vyvlastnění. Zákon vychází z toho, že veškeré účely vyvlastnění budou stanoveny speciálními zákony. Cílem tohoto příspěvku je nastínit alespoň základní přehled některých účelů vyvlastnění stanovených ve zvláštních zákonech.
Správní pr. - další příspěvky - 22.5.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Srovnání základů právní úpravy práva životního prostředí ve Slovinsku a v České republice
     Slovinsko (Slovenija), oficiálně Republika Slovinsko (Republika Slovenija) je středomořský stát v jižní Evropě. Samostatné Slovinsko vzniklo roku 1991 jako nástupnický stát bývalé Jugoslávie. Slovinsko1 ihned po osamostatnění nastolilo cestu moderního ekonomického státu po vzoru států západní Evropy s cílem začlenit se co nejdříve do struktur Evropských společenství.
Správní pr. - další příspěvky - 19.3.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Veřejnoprávní smlouvy
     Institut veřejnoprávní smlouvy není v našem právním řádu ničím novým. Už prvorepubliková teorie a i praxe tento institut uznávaly.1 Nikdy však neexistovala komplexnější právní úprava.
Správní pr. - další příspěvky - 19.3.2007, připravil(a) Redakce JURISTIC
Průběh vymáhacího řízení
     Průběhem řízení se většinou rozumí postup od zahájení řízení až po případný výkon rozhodnutí.
Správní pr. - další příspěvky - 13.6.2006, připravil(a) Redakce JURISTIC
Právní předpoklady vymáhání daňového nedoplatku
     Daňová exekuce jako výkon rozhodnutí dle ZSDP je relativně nezávislým daňovým řízením, jehož zahájení, průběh i ukončení jsou vázány na jisté podmínky – předpoklady, které je povinen správce daně zkoumat před samostatným zahájením daňové exekuce, resp. samotném jejím průběhu.1
Správní pr. - další příspěvky - 7.6.2006, připravil(a) Redakce JURISTIC
Trendy v platebním styku
     Se vzrůstem konkurence na finančním trhu a masovým rozvojem nových informačních technologií došlo k rozvoji platebního styku, který nemá žádné objektivní překážky.
Správní pr. - další příspěvky - 19.9.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Zdanění „LET systémů“ v České republice
     V České republice je provozováno několik tzv. LET systémů, které představují alternativní institut lokálního obchodování . Proto považuji za vhodné stručně analyzovat právní východiska jejich fungování, jelikož této problematice je věnováno bohužel doposud málo pozornosti.
Správní pr. - další příspěvky - 15.8.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Občané města mohou u soudu napadat nezákonné převody obecního majetku
     Tisková zpráva Ekologického právního servisu1
Správní pr. - další příspěvky - 10.6.2005, připravil(a) Petr Bezouška
Veřejná služba a systémy veřejné služby
     Slova „veřejná služba“ můžeme považovat za právní termín, označující právní postavení veřejných zaměstnanců. V současném pojetí se veřejná služba vztahuje hlavně k právnímu postavení „civilních zaměstnanců veřejné správy“.
Správní pr. - další příspěvky - 28.5.2004, připravil(a) Redakce JURISTIC

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů