Nechcete si taky postavit načerno vysílač?

Díky činnosti **nenápadných parlamentních šotků** se to rozhodně vyplatí. Tuzemští provozovatelé telekomunikačních licencí dostali loni od státu mimořádně cenný dárek. Od 1. července 2000 účinný nový zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. jim umožňuje si bez většího rizika postavit vysílač na libovolném místě i proti vůli stavebního úřadu. Odstranění takto **načerno** postavených stožárů je totiž podle stavebního zákona nemožné. Tento zajímavý průlom do koncepce stavebního práva plně potvrzují čerstvé zkušenosti ze šumavského podhůří.

Tuzemští provozovatelé telekomunikačních licencí dostali loni od státu mimořádně cenný dárek. Od 1. července 2000 účinný nový zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. jim umožňuje si bez většího rizika postavit vysílač na libovolném místě i proti vůli stavebního úřadu. Odstranění takto "načerno" postavených stožárů je totiž podle stavebního zákona nemožné. Tento zajímavý průlom do koncepce stavebního práva plně potvrzují čerstvé zkušenosti ze šumavského podhůří.

Na první pohled nenápadný druhý odstavec § 90 zákona č. 151/2000 Sb. mimo jiné definuje "opěrný bod nadzemního telekomunikačního vedení a zařízení" jako "konstrukci nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely nebo anténní systémy nadzemního telekomunikačního vedení a zařízení (stožár, střešník, zadní konzola, nosič anténních systémů)". Opěrným bodem je tedy podle právě citované definice i typický, několik desítek metrů vysoký stožár vysílače sítě mobilních telefonů, často vyšší než průměrný panelový dům. Samo o sobě by takové ustanovení bylo bezvýznamné. Většině zákonodárců však zjevně unikl jeho vztah ke stavebnímu zákonu, v jehož kontextu získává charakter vpravdě výbušný.

Podle § 56 písm. b stavebního zákona v platném znění se totiž u nadzemních vedení telekomunikační sítě včetně opěrných bodů nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Z režimu územního řízení však tyto stavby vyčleněny nejsou. Vzniká tak zvláštní situace, kdy na územní řízení nenavazuje nejen řízení stavební, ale ani žádné jiné (např. před orgánem báňské správy); územní řízení je zde posledním stupněm, předcházejícím zahájení stavby. Tak by tomu alespoň podle nového zákona být mělo. Zjednodušení povolovacího procesu úplným vypuštěním stavebního řízení však není tím hlavním, z čeho se mohou především mobilní operátoři (Eurotel, Radiomobil/Paegas a Český mobil/Oskar) radovat.

Stavební úřad totiž ani při nejlepší vůli nemůže nařídit odstranění "stožáru nesoucího anténní systémy", pokud byla taková stavba postavena bez zmíněného územního rozhodnutí či v rozporu s ním, tedy "načerno". § 88 stavebního zákona stanoví, že "stavební úřad nařídí vlastníku stavby nebo zařízení odstranění stavby nebo zařízení postavené bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním". S chybějícím či nerespektovaným územním rozhodnutím zákonodárce nepočítal. Za takto provedenou stavbu lze stavebníkovi pouze uložit (jde-li o právnickou osobu) pokutu od 200 000 Kč do 500 000 Kč, rozhodnout o jejím odstranění však nepochybně možné není. Vysílače a jejich majitelé tak získali postavení vpravdě výjimečné. Režim odstranění nepovolené stavby se totiž jinak vztahuje na téměř všechny stavby, oplocením pozemku počínaje a dálnicí konče. Získané výhody pak začaly některé telekomunikační firmy využívat prakticky okamžitě.

V první polovině roku 2000 začal svojí síť budovat třetí tuzemský mobilní operátor, společnost Český mobil, užívající obchodního jména Oskar. Svůj slib vybudovat síť co nejrychleji vzala firma vážně: společnost Ericsson totiž pro ni na Šumavě a v Pošumaví postavila nejméně osm nových vysílačů, aniž by se zdržovala získáváním potřebných povolení. Místní stavební úřady (např. městské úřady ve Vimperku a Českém Krumlově) Oskarovo úsilí "ocenily" zahájením řízení o správním deliktu a o odstranění nepovolené stavby. Ve svém dopise ze dne 22. 2. 2001 však vedoucí odboru výstavby a ÚP městského úřadu ve Vimperku uvádí: "Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí ani stavební povolení. Řízení vedené dle § 88 stavebního zákona o odstranění stavby bylo na základě platnosti nového telekomunikačního zákona zastaveno." Účinek uložené pokuty v řádu stovek tisíc korun je pak vzhledem k miliardovým obratům postižené firmy prakticky nulový.

Jednoduchým vyplněním této mezery v zákoně by bylo rozšířit institut odstranění nepovolené stavby i na stavby bez platného územního rozhodnutí nebo prováděné v rozporu s ním. Mimoto by bylo vhodné vyjmout "stožáry nesoucí anténní systémy" z definice opěrných bodů telekomunikačního vedení a jejich povolování opětovně rozšířit o obligatorní stavební řízení. Za optimální bych pak považoval kombinaci obou nastíněných návrhů.

Nalezení vhodné "záplaty", která by zmíněnou mezeru mohla zacelit, však samo o sobě rychlou nápravu věci nezajistí. Pokud se věci neujme některý ze subjektů se zákonodárnou iniciativou a neprosadí její urychlené schválení, můžeme se časem dočkat elegantního, leč nelegálního vysílače třeba na Řípu či na Petříně.

Jan Rovenský

Autor je studentem PrF ZČU a mluvčím Dětí Země - Plzeň.

Článek byl zveřejněn redakcí JURISTIC v rámci spolupráce s EPS.


Název rubriky - Správní pr. - studenti
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 1.11.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 1.11.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů