Správce obce a volby do zastupitelstev obcí

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky se v České republice ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 uskutečnily v pořadí již čtvrté volby do zastupitelstev obcí od roku 1990, kdy byla na našem území opětovně konstituována obecní samospráva. Po zkušenostech z minulých voleb je zřejmě nepochybné, že ve většině obcí tyto volby zákonem stanoveným způsobem skutečně proběhnou a budou tak zvolena nová zastupitelstva obcí. Na druhé straně však ne ve všech obcích se vyhlášené volby budou konat, ať již z důvodu nedostatku kandidátů na členy zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla ustavena příslušná okrsková volební komise. I když zvláštním zákonem byly pro letošní volby posunuty některé lhůty ve prospěch volebních stran, tak se přesto v několika obcích nepodařilo sestavit kandidátní listiny v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.

Pokud tedy nedosahuje souhrnný počet kandidátů uvedených na všech registrovaných kandidátních listinách nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který má být volen , popřípadě je menší než 5, volby se v této obci podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nekonají. Nedošlo-li tedy z tohoto důvodu ke zvolení zastupitelstva obce, je povinností ministra vnitra vyhlásit dodatečné volby, a to do 30 dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí. I pro tyto dodatečné volby se použijí příslušná ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí obdobně jako v případě řádných voleb, tj. ustanovení o podmínkách výkonu volebního práva, o organizaci voleb a o problematice soudního přezkumu pro volby do zastupitelstev obcí.

Jestliže se v obci opakovaně neuskuteční vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla ustavena okrsková volební komise, tak v souladu s platným a stále účinným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), je přednosta okresního úřadu povinen jmenovat tzv. správce obce z řad zaměstnanců okresního úřadu. Vzhledem ke skutečnosti zániku okresních úřadů k 31. prosinci 2002 však již přednostové okresních úřadů nebudou mít po letošních volbách do zastupitelstev obcí reálnou možnost realizovat tuto pravomoc, neboť případné dodatečné volby by se mohly konat (s ohledem ke lhůtám stanovených zákonem o volbách do zastupitelstev obcí) nejdříve v roce 2003. 

Podle nového znění ustanovení § 98 odst. 1 zákona o obcích, které s sebou přinesla novela zákona o obcích účinná od 1. ledna 2003 přechází pravomoc ke jmenování správce obce z přednosty okresního úřadu na ředitele krajského úřadu. Novela zákona o obcích však odlišně upravuje podmínku k realizaci této pravomoci, a to tak, že ředitel krajského úřadu jmenuje správce obce z řad zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, pokud se neuskuteční v obci vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce nebo proto, že nebyla ustavena okrsková volební komise. Rozdíl je tedy ve skutečnosti, že ředitel krajského úřadu má povinnost jmenovat správce obce již po prvním "nezdařeném pokusu" o uskutečnění vyhlášených voleb v obci (podle dosavadní platné právní úpravy se povinnost přednosty okresního úřadu jmenovat správce obce mohla realizovat až po opakovaném neuskutečnění vyhlášených voleb).

V této souvislosti však zbývá vyřešit spornou záležitost, zda podmínka neuskutečnění vyhlášených voleb v obci pro jmenování správce obce ředitelem krajského úřadu byla splněna nekonáním voleb v příslušné obci již v letošním listopadovém volebním termínu a nebo je nutné "vyčkat" až na dodatečně volby v roce 2003. Zastávám názor, že s ohledem na účinnost novely zákona o obcích, tj. od 1. ledna 2003, a na absenci přechodných ustanovení v této záležitosti, je nutné se zřejmě přiklonit k názoru, že ředitel krajského úřadu může uplatnit svoji pravomoc ke jmenování správce obce až v tom okamžiku, když by se po 1. lednu 2003 nekonaly jakékoliv vyhlášené volby do zastupitelstev obcí. Jinými slovy, ředitel krajského úřadu v případě jmenování správce obce nemůže přihlížet k volbám v roce 2002. Na druhé straně však výše uvedená skutečnost rozhodně nebrání řediteli krajského úřadu jmenovat správce obce kdykoliv po 1. lednu 2003, nastanou-li ostatní důvody pro jeho jmenování uvedené v § 98 odst. 1 písm. b) až e) zákona o obcích.

Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, popřípadě jmenován správce obce, vykonává rada obce svou vyhrazenou pravomoc v celém rozsahu uvedenou v novelizovaném ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích. Rada obce dále též zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Není-li rada obce zvolena, vykonává starosta pravomoc taxativně vymezenou v novelizovaném ustanovení § 107 odst. 1 zákona o obcích. Není-li zvolen starosta, vykonává tuto pravomoc jiný člen zastupitelstva obce, kterého tím zastupitelstvo obce pověří.

Nastane-li zákonem stanovený důvod pro jmenování správce obce, je ředitel krajského úřadu povinen tak učinit. Zákon o obcích však nestanoví žádnou lhůtu, v jaké by měl ředitel krajského úřadu tuto povinnost splnit. Správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti. Jde-li však o obec, kde je tajemník obecního úřadu, zabezpečuje výkon přenesené působnosti tajemník, který je podřízen správci obce. V oblasti samostatné působnosti správce obce zabezpečuje schvalování rozpočtu obce a závěrečného účtu obce a dále vykonává pravomoc vyhrazenou radě obce podle novelizovaných ustanovení § 102 odst. 2 a 3 zákona o obcích. Správce obce je v čele obecního úřadu.

Osoba správce obce po dobu výkonu této funkce i nadále zůstává zaměstnancem kraje, přičemž osobní výdaje spojené s výkonem funkce správce obce hradí kraj. Činnost správce obce kontroluje ředitel krajského úřadu. Dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (nebo dnem zvolení starosty) činnost správce obce končí. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce je správce obce povinen podat zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce.

V územně členěných statutárních městech správce městského obvodu nebo městské části jmenuje a odvolává z  funkce tajemník magistrátu. Správce městského obvodu nebo městské části plní úkoly správce obce podle § 98 zákona o obcích, tedy ve stejném rozsahu, jak je uvedeno výše. V případě hlavního města Prahy je postavení správce městské části, jehož jmenuje ředitel Magistrátu hlavního města Prahy, upraveno v ustanovení § 93 zákona o hlavním městě Praze.

Mgr. Jan Břeň, právník, Okresní úřad Pardubice


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 6.12.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 29.11.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a)  Redakce správního práva

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů