Evidence právních předpisů obce

Novela zákona o obcích, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003 , s sebou přináší pro obce i některé zcela nové povinnosti, které dosud zákonem upraveny nebyly.

Mezi tyto nově stanovené povinnosti patří mj. i vedení evidence právních předpisů, které obec vydala , přičemž právními předpisy obce se podle platné právní úpravy rozumí obecně závazné vyhlášky (vydávané v samostatné působnosti) a nařízení obce (vydávané naopak v působnosti přenesené). Pro účely evidence by nemělo být rozdílu mezi těmito druhy obecních předpisů, a proto je budu, v souladu s platnou právní úpravou, v textu souhrnně označovat jako "právní předpisy obce".

Problematika evidence právních předpisů obce je dosud upravena toliko v Zásadách pro vydávání obecně závazných vyhlášek okresními úřady a obcemi ve věcech státní správy, které jsou přílohou k usnesení vlády České republiky č. 236/1991 (dále jen "Zásady"). Tyto Zásady však byly závazné pouze v přenesené působnosti obce (tj. při vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do přenesené působnosti), a to jen do doby nabytí účinnosti nového zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nový zákon o obcích") ), zatímco v samostatné působnosti měly toliko doporučující charakter. Po nabytí účinnosti nového zákona o obcích, tj. 12. listopadu 2000, však ztratily Zásady, mající charakter interního normativního aktu, svoji závaznost i v oblasti výkonu státní správy v obci, a to s ohledem na ustanovení § 61 odst. 2 písm. b) nového zákona o obcích. Podle tohoto ustanovení se při výkonu přenesené působnosti orgány obce řídí "v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem." Povinnost vést evidenci právních předpisů dosud nebyla a stále (tj. do 31. prosince 2002) není stanovena zákonem, a proto z výše uvedeného důvodu nejsou zmiňované Zásady pro obce závazné.

I přes doporučující charakter Zásad je vhodné, aby se obce jimi inspirovaly a již nyní vedly evidenci právních předpisů obce. Podle oddílu VI odst. 4 Zásad by evidence právních předpisů obce měla obsahovat následující údaje: číslo právního předpisu obce, datum schválení, způsob uveřejnění a datum nabytí účinnosti; přičemž v poznámce se mají uvádět ta ustanovení, která byla zrušena nebo pozměněna jiným právním předpisem obce.

Nové znění ustanovení § 12 odst. 4 nového zákona o obcích stanovuje pro evidenci právních předpisů obce následující obsah: číslo a název právního předpisu , datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Oproti Zásadám tedy v evidenci nově přibylo uvádění názvu právního předpisu obce a data nabytí jeho platnosti. Naopak zákonná úprava již nevyžaduje způsob uveřejnění právního předpisu obce. Podle novelizovaného znění přechodného ustanovení § 152 odst. 2 nového zákona o obcích je obec povinna svoji případnou dosavadní evidenci právních předpisů obce uvést do souladu se zákonem o obcích do konce roku 2003. 

Právní předpisy obce se ze zákona povinně označují pořadovými čísly, přičemž číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. Doporučuji v tomto směru se  inspirovat Sbírkou zákonů - např. "Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 1/2003, o …" nebo "Nařízení Obce Korouhev č. 2/2003, o …". Od 1. ledna 2003 by tedy nové právní předpisy obce neměly být číslovány průběžně, byť to není příliš častý jev.

Obec by měla zásadně evidovat, ve struktuře stanovené zákonem, veškeré právní předpisy, které vydala od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tj. od 24. listopadu 1990, a nikoliv pouze ty, které jsou platné a účinné. Obec samozřejmě může vést pro svojí potřebu a větší přehlednost ještě další - "jednodušší" - evidenci, kde budou uvedeny toliko platné a účinné právní předpisy obce. Na tuto "jednodušší" evidenci by však měla obec nahlížet s vědomím, že je pouze neoficiální a má toliko podpůrný charakter k evidenci úplné, tj. zákonné. V této "jednodušší" evidenci by tedy obec nevedla ty právní předpisy, které pozbyly účinnosti, a dále právní předpisy obsoletní (vyšlé z užívání - např. obecně závazná vyhláška o způsobu prodeje obecních bytů po jejich úplném prodeji) či obrogované (nahrazené jiným právním předpisem podle pravidla, že novější právní předpis stejné právní síly ruší starší).

Byť nový zákon o obcích výslovně nestanoví povinnost vést v evidenci právních předpisů obce i obecně závazná nařízení dnes již neexistujících místních (městských) národních výborů, domnívám se, že by bylo nanejvýš vhodné, aby i tento typ místního právního předpisu, pokud je stále ještě účinný, byl do předmětné evidence zanesen. Národní výbory, jako orgány státní moci a státní správy, mohly podle čl. 94 Ústavy z roku 1960 vydávat obecně závazná nařízení. K jejich vydání nepotřebovaly národní výbory zvláštního zákonného zmocnění, neboť šlo o primární (originární) normativní akty. Okolnost zániku národních výborů neměla sama o sobě vliv na platnost v té době existujících nařízení národních výborů. Změny v zákonodárství (především změny měnící rozsah působnosti obcí oproti působnosti dřívějších národních výborů ve městech a obcích) mohly sice vést v některých případech k faktické nepoužitelnosti některých nařízení národních výborů, jinak ovšem platí, že nezrušená nařízení bývalých národních výborů jsou dosud platnou součástí právního řádu. Bylo by tedy nanejvýš žádoucí, aby obsoletní obecně závazná nařízení bývalých místních (městských) národních výborů byla příslušným zastupitelstvem obce výslovně zrušena.

Na závěr bych chtěl doporučit obcím, aby evidenci svých právních předpisů, pokud ji ještě nemají, zavedly co nejdříve, a to ještě před 1. lednem 2003, neboť úplný seznam všech právních předpisů vydaných obcí (i zrušených či obsoletních) je důležitý (zejména v těch obcích, které vydaly větší počet právních předpisů), pokud se např. posuzuje určitá věc, která se stala v minulosti s ohledem na tehdejší platnou právní úpravu.

Nevedení evidence právních předpisů obce bude po 1. lednu 2003 porušením nejen ustanovení § 12 odst. 4 nového zákona o obcích, ale zároveň nebude též obec moci reálně splnit i další svojí zákonnou povinnost, která pro ní vyplývá z odstavce 5 téhož paragrafu, kdy vedle samotných právních předpisů musí být i jejich evidence každému přístupna u obecního úřadu v obci, která dané právní předpisy vydala.

Mgr. Jan Břeň, právník, Okresní úřad Pardubice


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 18.10.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 18.10.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a)  Redakce správního práva

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů