Esej - Vyhláška 150/1958 a její postavení v právním řádu
     Pro svoji práci jsem si vybrala problematiku vyhlášky 150/58 ú.l.,protože obsahuje nejen zajímavé otázky právní,ale také jejich vyřešení má i silný praktický dopad. Již při prvním letmém nahlédnutí do příslušné literatury byla jsem nucena zkonstatovat, že to jak se různí autoři vyrovnávají s touto problematikou mi nejen příliš neobjasnilo, jak se k tématu co nejvhodněji postavit, ale právě naopak přineslo ještě více otázek.
Seminární práce - přestupkové řízení
      Pozn.red.: Autor se ve své práci zabýval přestupkovým řízením. Nakolik se mu podařilo s touto problematikou vyrovnat ukazují reakce čtenářů. Pro úplnost dodáváme, že konfrontace nastudované teorie s praxí patří k jednomu z cílů projektu Juristic. Práce nereflektuje poslední novelizaci zákona o přestupcích.
Vyvlastnění
     
Nechcete si taky postavit načerno vysílač?
      Díky činnosti **nenápadných parlamentních šotků** se to rozhodně vyplatí. Tuzemští provozovatelé telekomunikačních licencí dostali loni od státu mimořádně cenný dárek. Od 1. července 2000 účinný nový zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. jim umožňuje si bez většího rizika postavit vysílač na libovolném místě i proti vůli stavebního úřadu. Odstranění takto **načerno** postavených stožárů je totiž podle stavebního zákona nemožné. Tento zajímavý průlom do koncepce stavebního práva plně potvrzují čerstvé zkušenosti ze šumavského podhůří.
Máme povinnost platit pokuty za překročení rychlosti při jízdě automobilem na pozemních komunikacích?
     Každý, kdo vlastní řidičské oprávnění musí vědět, že při jízdě automobilem nesmí překročit maximální dovolenou rychlost. Povinnost řidičům ukládá zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ZoPPK), který stanoví, že řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (osobního automobilu) má povinnost nepřekročit v obci maximální rychlost 50 km/h a mimo obec maximální rychlost 90 km/h. Na dálnici a silnici pro motorová vozidla je povolena nejvyšší rychlost 130 km/h. Právní norma zde stanoví takzvanou hypotézu (řidič motorového osobního vozidla při jeho řízení) a dipozici (nesmí překročit nejvyšší dovolenou rychlost) právní normy, která reguluje chování řidičů při řízení motorového vozidla. Sankce za nedodržení dispozice je však stanovena zákonem 200/1990 Sb. o přestupcích (ZoPř).
Několik slov k návrhu zákona o řízení před správními úřady (správnímu řádu)
      20. dubna tohoto roku byl na stránkách Ministerstva vnitra zveřejněn návrh zákona o řízení před správními úřady, který je široce znám pod názvem správní řád. Jde o zcela nově zpracované legislativní dílo, jež bezpochyby zasluhuje podrobné prostudování. K návrhu zákona tvůrci přiložili důvodovou zprávu, z níž bude dále citováno.
Základy správního řízení
     Správní právo procesní tvoří normy upravující postup při rozhodování o právních poměrech osob v konkrétně určených záležitostech.
Správní akt
     Pojem a členění
Současný stav českého správního soudnictví
     O současném stavu správního soudnictví, jeho problémech a v neposlední řadě také o Nejvyšším správním soudu.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů