Občané města mohou u soudu napadat nezákonné převody obecního majetku

Tisková zpráva Ekologického právního servisu1

Občané mohou žádat soudy, aby přezkoumaly, zda byl při prodeji obecních nemovitostí dodržen zákon. Pokud obec prodala pozemek nebo stavbu bez řádného zveřejnění, může se na soud obrátit každý potenciální zájemce. To jsou nejdůležitější závěry Krajského soudu v Českých Budějovicích, který jako odvolací soud rozhodoval v kauze neplatnosti prodeje městských pozemků pro výstavbu prodejny Lidl na Pražském předměstí v Táboře.2

Krajský soud již na konci dubna vyhověl odvolání táborského architekta Martina Jirovského a věc vrátil k dalšímu projednání okresnímu soudu v Táboře. Písemné vyhotovení rozsudku bylo právnímu zástupci doručeno teprve nyní.3 "Rozhodnutí krajského soudu je důležité nejen pro samotnou kauzu Lidl, ale zejména obecně pro možnost občanů účinně kontrolovat nakládání s městským majetkem. Až doposud převládal názor, že občané obcí nemohou u soudů zpochybňovat majetkové úkony orgánů obcí. Tento názor vedl okresní soud v Táboře k odmítnutí žaloby architekta Jirovského. Krajský soud jeho rozsudek zrušil mimo jiné s poukazem na postavení žalobce jakožto občana města. Významně tak posílil právo občanů dohlížet nad tím, zda zvolení zástupci skutečně hájí jejich zájmy a zda řádně pečují o obecní majetek. Zastupitelé měst a obcí musí napříště počítat s tím, že nedodržování zákona při prodeji obecních nemovitostí může skončit až u soudu," říká k věci právník Vítězslav Dohnal, který se za Ekologický právní servis kauzou Lidl od počátku zabývá.4

Žalobou podanou v srpnu 2004 se nyní bude muset znovu zabývat Okresní soud v Táboře. Nemůže už ovšem zpochybnit právo architekta Jirovského takovou žalobu podat a musí se zabývat podstatou celého sporu. Tím je otázka, zda došlo k porušení zákona o obcích, když město Tábor prodalo pozemky pro výstavbu prodejny Lidl v rozporu s podmínkami, které samo pro prodej předem zveřejnilo.5 Pokud by soudy žalobě vyhověly, pozemky pro výstavbu Lidlu by přešly zpět do majetku města. Lidl by pak musel s městem jednat o nových podmínkách, za kterých může na pozemku stát sporná prodejna.


1 Ekologický právní servis (EPS) se případem výstavby prodejny Lidlu na Pražském předměstí v Táboře zabývá v rámci svých protikorupčních aktivit. EPS je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. Cílem EPS je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a lidských práv. EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a  studenty práv směrem k lepší ochraně veřejných zájmů. Více informací na www.eps.cz.

2 usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, sp. zn. 15 Co 132/2005 bylo vydáno 21.4.2005. Kopie je na vyžádání k  dispozici u EPS.

3 při projednávání věci u krajského soudu zastupoval architekta Jirovského advokát JUDr. Miloš Tuháček (tel.: 606 215 619, e-mail: ak.tuhacek@volny.cz)

4 z odůvodnění rozhodnutí krajského soudu: "...Přirozeně obec je spravována, v souladu s principy tzv. zastupitelské demokracie... zastupitelstvem... To ovšem neznamená, že právo občana obce je omezeno jenom na právo volit a být volen. (...) Je možné souhlasit s  tím, že při vykladu přijatém okresním soudem by skutečně nebyl subjekt, který by tvrzené nezákonná nakládání s majetkem obce mohl soudně napadnout (vyjma samotných účastníků smlouvy, kteří však mají zpravidla protichůdný zájem). Odvolací soud je přesvědčen, ze právě občan má za daného tvrzeného stavu naléhavý právní zájem na  požadovaném určeni, bez kterého by zůstaly porušeny jak jeho práva občana ve vztahu k obci, tak principy fungování obecního společenství vytvářeného občany. (...) Při tvrzeném postupu obce nelze úspěšně dovozovat, ze by z její strany bylo jednáno hospodárně, byl naplněn veřejný zájem a došlo k rozmnožení majetkových hodnot tohoto společenství a tím k lepšímu uspokojení potřeb občanů obce...."

5 rekapitulace případu:
- město nabízí pozemky k prodeji od roku 1995
- 21.2.2002 schválen zastupitelstvem poslední záměr prodeje předmětných pozemků
- 15.4.2003 odbor správy majetku města zveřejnil záměr prodeje s omezujícími podmínkami (polyfunkční objekt, dvoupodlažní atd.)
- 16.6.2003 jednání výběrové komise o  prodeji pozemků společnosti RENT CZ. V sedmičlenné výběrové komisi hlasovali 3 členové pro prodej pozemků (František Dědič, Zuzana Pečmanová, Tibor Stano), 3 proti (František Korbel, Miloš Roháček, Dana Švecová) a jeden člen komise se zdržel hlasování (Jan Hubička).
- 30.6.2003 zastupitelstvo schválilo prodej pozemků společnosti RENT CZ, a to na základě materiálu předloženého starostou Františkem Dědičem. Společnost v té době ještě figurovala v obchodním rejstříku jako KM Tábor s jediným společníkem i jednatelem Petrem Kolářem z  Tábora.
- 29.1.2004 starosta František Dědič podepsal kupní smlouvu se společností RENT CZ, které město prodalo pozemky za  10.054.850,- Kč
- 23.2.2004 uzavřena kupní smlouva mezi společnostmi RENT CZ a Lidl Česká republika, kupní cena byla dohodnuta na 18.924.000,- Kč
- 23.8.2004 k Okresnímu soudu v  Táboře podána architektem Martinem Jirovským žaloba, která žádá, aby soud vyslovil, že z důvodu neplatnosti kupních smluv jsou pozemky stále ve vlastnictví města
- 10.11.2004 okresní soud žalobu zamítá s tím, že žalobce nemá tzv. aktivní žalobní legitimaci a  nemůže proto žalobu podat
- 12.1.2005 podává architekt Jirovský zastoupený JUDr. Milošem Tuháčkem odvolání ke Krajskému soudu v  Českých Budějovicích

Mgr. Vítězslav Dohnal,
Ekologický právní servis


Název rubriky - Správní pr. - další příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 10.6.2005 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 10.6.2005.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů