Spolupráce obcí

Podle nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb., platného od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, dochází k výrazným změnám v právních možnostech smluvní spolupráce obcí mezi sebou.

Nadále bude vyloučena možnost obcí založit zájmové sdružení právnických osob - obcí - podle § 20f až 20j občanského zákoníku a vyloučena bude i možnost uzavřít smlouvu o sdružení bez právní subjektivity (konsorcium) dle § 829 až 841 občanského zákoníku. Dosavadní soukromoprávní smlouvy tohoto typu bude nutno přepracovat nejpozději do 31. prosince 2001. 

Od účinnosti nového zákona budou možné pouze tyto veřejnoprávní způsoby spolupráce:
1. veřejnoprávní smlouva ad hoc - ke splnění konkrétního úkolu;
2. vytvoření dobrovolného svazku obcí;
3. založením obchodní společnosti dle obchodního zákoníku;
4. společným výkonem přenesené působnosti na základě nařízení přednosty okresního úřadu (Plzně se netýká).

ad 1. Smlouva mezi obcemi
Problémem této smlouvy je to, že jde o smlouvu veřejnoprávní (koordinační veřejnoprávní smlouva), to znamená nezpůsobilou k soudnímu řešení sporů z neplnění smlouvy některou ze smluvních stran. Dosavadní judikatura potvrzuje teoretický názor, že k rozhodování sporů z veřejnoprávních koordinačních smluv nejsou obecné soudy příslušné a nejvyšší správní soud, kterému by tyto věci teoreticky měly patřit, dosud zřízen nebyl, ač jeho zřízení Ústava předpokládá. Jde tedy o smlouvu nanejvýš risikovou, neboť její plnění nebudou smluvní strany moci nijak vynutit, nebude-li plněno dobrovolně, nicméně nelze ani vyloučit to, že vzhledem k tomuto právnímu vakuu by mohla být žaloba k soudu soudem též přijata, zejména šlo-li by o vymáhání peněžitého plnění či o rozdělení věci na základě smlouvy společně získané.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou či neurčitou, musí mít písemnou formu a musí být předem schválena zastupitelstvy pod sankcí neplatnosti.
Povinné náležitosti smlouvy:
» identifikace účastníků;
» vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu (tedy velmi konkrétně); předmětem smlouvy nemůže být vznik právnické osoby; » práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy;
» způsob odstoupení od smlouvy;
» způsob vypořádání majetku po ukončení účinnosti smlouvy;
» je-li předmětem smlouvy společná výstavba, pak též způsob využití stavby po jejím dokončení.

Majetek na základě společné činnosti podle smlouvy získaný se stává spoluvlastnictvím všech účastníků a podíly jsou stejné, nestanoví-li smlouva jinak. Vůči třetím osobám vzniká všem účastníkům smlouvy solidární odpovědnost, jež však může být smlouvou modifikována.

ad 2. Dobrovolný svazek obcí
Svazek obcí je veřejnoprávní právnickou osobou - veřejnoprávní korporací. Jde o subjekt zájmové věcné samosprávy. Členem mohou být výhradně obce (nikoli OkÚ či kraj nebo dokonce soukromoprávní právnická osoba).

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy již není kogentní formou taxativního výčtu předmět činnosti svazku omezován a zákon pouze příkladmo uvádí, které společné zájmy obcí může svazek chránit či prosazovat. Tím také odpadá hlavní důvod, proč byla praxí tato forma spolupráce dosud opomíjena.

Svazek se zakládá smlouvou, schvalovanou zastupitelstvy, jejíž přílohou musí být stanovy svazku, obsahující nejméně:
» identifikaci členů
» název svazku
» sídlo svazku
» předmět činnosti svazku
» orgány svazku včetně jejich ustavování, působnosti a způsobu rozhodování
» vklad členů do majetku svazku
» zdroje příjmů svazku
» práva a povinnosti členů
» způsob rozdělování zisku a podíl členů na úhradě ztráty
» podmínky členství, přistoupení, vystoupení (vyloučení patrně není možné, ale je to nejisté)
» vypořádání majetkového podílu při zániku svazku nebo zániku členství ve svazku
» kontrolní pravomoc členských obcí

Při zrušení svazku je nutná jeho likvidace, nemá-li universálního právního nástupce. Svazek musí být registrován u okresního úřadu dle jeho sídla stejně jako zájmová sdružení právnických osob.

Kontrolní práva ke svazku mají též občané členských obcí, kteří mají právo účastnit se zasedání orgánu svazku a nahlížet do zápisů o jeho jednání a podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy.

Svazek je povinen dát přezkoumat své hospodaření auditorem nebo okresním úřadem, závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření musí svazek projednat do 30. června. Podrobnosti o sestavování rozpočtu a závěrečného účtu svazku má upravovat zvláštní zákon (tzv. malá rozpočtová pravidla).

ad. 3 Obchodní společnosti

Problematika obchodních společností je upravena obchodním zákoníkem a nový zákon o obcích do ní nezasahuje, pouze zpřesňuje postavení orgánů obce, je-li obec společníkem či akcionářem obchodní společnosti.
Nutno též podotknout, že na spolupráci s jiným subjekty než obcemi se zákaz vytváření zájmových sdružení právnických osob a uzavírání smlouvy o sdružení nevztahuje. Budou-li tedy chtít obce i nadále spolupracovat těmito soukromoprávními formami, budou toho moci docílit tím, že do sdružení i konsorcia přiberou libovolnou soukromoprávní právnickou osobu - třeba i některou z obcí účelově k tomu zřízenou.

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA PRÁVNÍHO ODBORU MMP O NĚKTERÝCH DOPADECH NOVÉHO ZÁKONA O OBCÍCH, dne 29.6.2000, vypracoval JUDr.Milan Duda


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 8.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Milan Duda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů