Orgány obce

Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, se mění postavení komisí rady a nově se zřizují jako orgány zastupitelstva výbory. Článek informuje o možných změnách v rámci města Plzně.

Komise rady již nadále nebudou kontrolními orgány jako dosud, leč pouze iniciativními a poradními orgány rady. Výkonem přenesené působnosti je bude moci primátor pověřit jedině tehdy, nestanoví-li zastupitelstvo jinak, a současně bude-li mít předseda komise vykonánu zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro danou přenesenou působnost. Jako poradní a iniciativní orgány si bude i nadále moci rada zřizovat takové komise, které uzná za potřebné pro svou práci. Požadavky na složení komisí zákon nestanoví, pouze je stanoveno, že komise hlasuje většinou všech svých členů. Rada je povinna zabývat se návrhy, připomínkami a podněty, předloženými jí komisemi. Členové zastupitelstva budou nadále mít zákonné právo vznášet na komise rady dotazy, připomínky a podněty. Po účinnosti nového zákona bude tedy nutno novelisovat jednací řády komisí - vypustit z nich ustanovení o kontrolní funkci a kontrolní činnosti.

Výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány bude zřizovat zastupitelstvo. Povinně bude zastupitelstvem zřizován výbor kontrolní a výbor finanční. Zákon nabízí též možnost zřízení osadního výboru, jehož postavení zvlášť upravuje. Jinak si samozřejmě bude moci zastupitelstvo zřídit jakékoli jiné výbory podle své potřeby. Předsedou výborů vyjma výboru osadního může být jen člen zastupitelstva. Počet členů výboru musí být lichý (u komise nikoli) a hlasuje se nadpoloviční většinou všech členů. Úkoly výboru ukládá zastupitelstvo a zastupitelstvu je též výbor ze své činnosti odpovědný a předkládá mu svá stanoviska a návrhy (nikoli radě), výbor má výslovné zákonné právo předkládat zastupitelstvu návrhy. Členové zastupitelstva mají vůči výborům interpelační právo. Rada není povinna se návrhy výborů jí předloženými zabývat. Na výbory nemůže být přenesen výkon státní správy (na rozdíl od komisí).

Finanční a kontrolní výbory musí být zřízeny na prvním zasedání zastupitelstva poté, co zákon nabude účinnosti. Dosavadní komise kontrolní a komise finanční být rušeny nemusí, ze zákona však pozbývají své kontrolní funkce, takže zejména další existence komise kontrolní je zcela zbytečnou. Prostá transformace dosavadní komise finanční na finanční výbor se zdá vzhledem k jeho složení nemožnou (zejména nutno ustanovit předsedou výboru některého člena zastupitelstva), u dosavadní komise kontrolní by to možné asi též nebylo (chybí v ní právníci).

Nelze vyloučit ani zájem zastupitelstva zřídit více výborů než zákonné minimum. V úvahu připadá eventuelně i transformace komisí majetkové a pro zadávání veřejných zakázek na výbory (zejména u komise pro zadávání veřejných zakázek se to zdá být vzhledem k její převážně kontrolní funkci nezbytné, když napříště komise o kontrolní funkci přicházejí).

Zákon stanoví též minimální působnosti finančního výboru a kontrolního výboru, přičemž zastupitelstvo jim může svěřit i činnosti jiné vyjma činností vyhrazených radě, primátoru, tajemníkovi a vyjma přenesené působnosti, nezasáhne-li tím do vyhrazené působnosti rady určovat dělbu práce v magistrátu.

Výbor finanční provádí nejméně kontrolu hospodaření s majetkem a kontrolu hospodaření s finančními prostředky obce. Výbor kontrolní provádí nejméně kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrolu plnění usnesení rady obce (což je dosti podivné) a kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Oba výbory musí o každé kontrolní akci sepisovat zápis obsahující předmět kontroly, zjištěné nedostatky, návrhy nápravných opatření a vyjádření kontrolovaných orgánů a pracovníků, zápis se předkládá zastupitelstvu. Protože zákonnou kompetencí kontrolního výboru je tedy kontrola dodržování právních předpisů, je nezbytné, aby mezi jeho členy byly též osoby s právnických vzděláním (v dosavadní kontrolní komisi nejsou) - právní odbor má za to, že je nanejvýš žádoucí, aby právně vzdělaní zastupitelé byli zastupitelstvem zvoleni za členy tohoto výboru a aby výbor byl doplněn též o právně vzdělané členy zastupitelstev městských obvodů. Členy těchto dvou výborů nesmí být primátor, náměstek primátora, tajemník a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu (tutéž inkompatibilitu je nutno vztáhnou per argumentum a maiori ad minus rovněž na obdobné funkcionáře a pracovníky městských obvodů).

Ostatní výbory jsou výbory sui generis a jejich zřizování by dle názoru právního odboru mělo být ponecháno výlučně městským obvodům.

Ukáže-li se podle výsledků sčítání obyvatel, že 15 a více procent obyvatel Plzně se hlásí k jiné národnosti než české (tedy např. i k národnosti moravské či slezské - jazyková otázka zde nehraje roli), bude muset zastupitelstvo zřídit též výbor pro národnostní menšiny.

Právní odbor má za to, že k těmto otázkám by již nyní měla být zahájena diskuse na politické úrovni.

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA právního odboru MmP o některých dopadech nového zákona o obcích, 8.6.2000, zpracoval JUDr.Milan Duda


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.7.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Milan Duda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů