Majetek obce po novele zák. o obcích

Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, se zpřísňují zákonné požadavky na ochranu majetku obce.

Podle nové úpravy bude obec povinna:
 » pečovat o zachování majetku;
 » pečovat o rozvoj majetku;
 » chránit majetek před zničením a poškozením;
 » chránit majetek před odcizením;
 » chránit majetek před zneužitím;
 » vést evidenci veškerého svého majetku;
 » chránit majetek před neoprávněnými zásahy;
 » uplatňovat právo na náhradu škody;
 » uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohacení;
 » sledovat, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky;
 » zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku majetkových práv obce.

Zdá se proto být nezbytným zajistit lepší evidenci majetku včetně majetku užívaného jinými subjekty a včetně veškerého příslušenství, zejména movitých věcí.

Naopak dochází k zkrácení publikační povinnosti při nakládání s nemovitostmi z dosavadních 30 na 15 dnů. Při nezveřejnění záměru následuje absolutní nezhojitelná neplatnost příslušného úkonu.

Nově se stanoví, že odchylka od obvyklé ceny při prodeji či pronájmu nemovitostí musí být zvlášť zdůvodněna.

Omezuje se disposiční právo s majetkem, který obec získá od státu či kraje nebo se spoluúčastí státu či kraje --bez souhlasu státu (kraje) nebude lze s takovým majetkem nakládat pod hrozbou citelné sankce (s vědomím této skutečnosti je nutno napříště schvalovat přijetí dotací a nemovitostí od státu a státních fondů).

Poskytování darů (ve všech právních formách) bude napříště zastupitelstvu vyhrazeno od 20 tis. Kč - do této částky může o darech a jiných převodech rozhodovat rada. Stejný limit bude platit i pro vzdání se práva a prominutí pohledávky a zastavení movitých věcí. Zastavení nemovitých věcí a zřizování věcných břemen bude vyhrazeno zastupitelstvu. Zastupitelstvu bude z majetkoprávních úkonů vyhrazeno též. úvěry, půjčky, dotace, převzetí dluhu a přistoupení dluhu, převzetí ručitelského závazku, přistoupení k závazku, smlouvy o sdružení, bezúplatné postoupení pohledávek, dohody o splátkách nad 18 měsíců, vklady do svazků obcí, nabytí a převod nemovitostí včetně restitucí.

Informativní zpráva pro Radu města Plzně o novém zákonu o obcích, 8.6.2000, vypracoval JUDR.Milan Duda


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 11.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.7.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Milan Duda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů