Znaky městských obvodů

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA právního odboru Magistrátu města Plzně o některých dopadech nového zákona o obcích

Podle nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb., platného od 15. května 2000, který bude účinný ode dne krajských voleb, mohou mít svůj vlastní znak též městské obvody v územně členěných statutárních městech.

Dosavadní právní úprava tuto možnost nepřipouští, přesto se v roce 1997 městský obvod Plzeň 2 - Slovany pokusil vlastní znak získat, tehdy přirozeně bezúspěšně. I v současné době se objevují informace, naznačující budoucí snahy o získání vlastního obvodního znaku - např. obvod Plzeň 4 vypsal veřejnou soutěž s omezeným okruhem účastníků na vytvoření jakéhosi "loga" obvodu. Nutno podotknout, že termín "logo" je vzhledem k historii obce a tradici heraldiky naprosto nevhodný. Nová právní úprava však možnost vlastního znaku obvodů nabízí, proto je třeba již v předstihu ujasnit historickopolitický postoj města k této otázce.

Nabízejí se varianty:

a) Ponechat věcem volný průběh - bude-li mít některý obvod zájem a zajistí-li si kvalitní heraldické zpracování libovolného námětu, město jeho žádost podpoří.
b) Zahájit práce na zpracování znaků obvodů z iniciativy města - rozhodnout o námětu (obsahu) a zadat grafické návrhy (formou veřejné zakázky a s ošetřením problematiky autorských práv).

Bude-li zvolena varianta ad b), bude nezbytné rozhodnout o principech volby námětů obvodních znaků.

Nabízejí se varianty:

1. Mluvící znamení - využít názvů jednotlivých částí obvodů a podle toho vytvořit heraldické figury (Slovany - lípa, Bory - borovice, Doubravka - dub, Lochotín - vinná réva apod.).
2. Využití stávajícího městského znaku - městským obvodům umožnit použití jednotlivých polí čtvrceného štítu města (tuto variantu právní odbor nedoporučuje z důvodů historických).
3. Vyhledat náměty v historii právních předchůdců dnešních obvodů - úroveň znaků pak může být velmi rozdílná.
4. Ponechat výběr na obvodech - tedy obsah obvodních znaků nekoordinovat.

Právní odbor má za to, že není vhodné ponechat tuto záležitost bez celoměstské koordinace a doporučuje vytvořit na politické úrovni pracovní skupinu, která pod vedením městského archiváře celou záležitost projedná a navrhne radě města konkrétní řešení. Věc by měla být ujasněna do tvorby nového statutu.

Materiál je vypracován jako informativní zpráva právního odboru Magistrátu města Plzně, autor JUDr.Milan Duda


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 9.7.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 9.7.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Milan Duda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů