Slib zastupitelů

Informativní zpráva právního odboru MmP o některých dopadech nového zákona o obcích

Novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., platným od 15. května 2000 a účinným od 12. listopadu 2000, byl odlišně od zákona č. 367/1990 Sb. formulován slib, který zastupitelé skládají na ustavujícím zasedání.

Původní slib
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice.
Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony
České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Nový slib
Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Současní členové zastupitelstva skládali přirozeně slib v původním znění, to znamená, že neslibovali, že se při své činnosti budou řídit zájmy města a občanů města - původní slib byl pouze slibem státu, nikoli slibem občanům, kteří člena zastupitelstva zvolili, a už vůbec ne slibem městu, jehož právní vůli zastupitelé svými usneseními tvoří. Své obci zastupitelé podle původního zákona vůbec nesměli nic slíbit, neboť zákon stanovil, že složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ex lege. Nový zákon o obcích již sice o zániku mandátu pro odmítnutí slibu nebo slib s výhradou již nehovoří, totožné ustanovení je však v zákoně o volbách do zastupitelstev v obcích č. 152/1994 Sb., § 55 odst. 1 písm. a).

Účinností nového zákona nevzniká členům zastupitelstva povinnost složit slib znovu v novém znění, protože první zasedání zastupitelstva po účinnosti nového zákona o obcích není ustavujícím zastupitelstvem a protože již slib, byť v původním znění, složili. (Tuto povinnost by eventuelně měl pouze ten člen zastupitelstva, který se až dosud žádného zasedání zastupitelstva nezúčastnil a právě toto by bylo první zastupitelstvo, jehož zasedání by se po svém zvolení zúčastnil.)

Přes to stojí za úvahu, zda by se zastupitelstvo nemělo samo rozhodnout k dobrovolnému složení nového slibu právě proto, že původně nemohli zastupitelé slib skládat ve prospěch obce a jejích občanů, až mají právě obec a její občany zastupovat a ač hájení zájmů obce a jejích občanů je jejich hlavní úkol a podle nového zákona i jejich právní povinnost.

Odmítnutí nového složení slibu některým ze zastupitelů, byť by se na tom zastupitelstvo usneslo, by však nezpůsobovalo zánik mandátu právě proto, že v tomto případě není složení nového slibu povinným. Složení nového slibu totiž v tomto nepovinném případě nemá význam právní, leč spíše psychologický a politický.

V této souvislosti nutno upozornit též na to, že i členové zastupitelstev městských obvodů skládají slib v totožném znění - tedy neslibují nic svému obvodu, leč své obci jako celku. Je tomu tak proto, že obvod není právnickou osobou ani subjektem územní samosprávy (územním samosprávným celkem dle dikce Ústavy), pouze organisační složkou obce a správním obvodem pro přenesenou působnost. I zastupitelstva městských obvodů jsou orgány obce jako celku a členové zastupitelstev městských obvodů jsou povinni pracovat v zájmu celé obce a všech jejích občanů.


Název rubriky - Správní pr. - obce a témata
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 23.11.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 23.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Milan Duda
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů