Podání ve správním řízení (dopad zákona o elektronickém podpisu)

Příspěvek se zabývá dopadem zákona o elektronickém podpisu v oblasti používání **per analogiam iuris** ve správním řízení k úpravě dle občanského soudního řádu v případě podání.

Dne 1. ledna 1968 nabyl účinnosti zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, který platil bez jediné přímé novelisace až do 1. 7. 2000. Tímto správním řádem byla mimo jiné kogentně upravena forma podání účastníků správního řízení k správním orgánům takto:

§ 19
Podání

(1) Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu. Lze je též učinit telegraficky; takové podání, obsahující návrh ve věci, je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů.

V době kdy zákonodárce toto znění přijímal nebyla jiná forma podání reálně ani možná, neboť žádné telefaxy ani počítačové sítě neexistovaly. Po roce 1990, kdy u nás došlo k explosi vybavenosti správních úřadů i právnických a fysických osob moderní telekomunikační technikou vznikla otázka, zda za podání ve smyslu správního řádu lze považovat i podání formou faxu. Než se teorie i praxe stačila sjednotit na názoru, zda lze fax postupem analogie zákona považovat za formu telegrafického podání, došlo k novele občanského soudního řádu, která s účinností od 1. 9. 1993 zavedla do soudního procesu možnost podávat podání též telefaxem s tím, že takové podání bude do tří dnů doplněno předložením originálu listiny, z níž byl fax odeslán. Do té doby bylo znění občanského soudního řádu o formách podání zcela totožné se zněním správního řádu.

Za této situace se právnická veřejnost velmi rychle shodla na tom, že principem analogie práva je nutno připustit telefaxová podání i ve správních řízeních, přestože správní řád tuto formu expresis verbis nezná. Tento názor byl bezezbytku akceptován i praxí a v posledních sedmi letech všechny správní orgány bez nejmen-ších pochybností přijímaly i podání učiněná telefaxem, byla-li do tří dnů doplněna originálem nebo ověřenou kopií listiny, z níž byl fax odeslán.

Dne 29. června 2000 však nabyl platnosti zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, který nabyl účinnosti dne 1. října 2000. Tímto zákonem došlo k sou-časné novelisaci občanského soudního řádu a správního řádu takto:

§ 23

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto
: V § 19 odstavec 1 zní:
"(1) Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů. Lze je též učinit telegraficky; takové podání obsahující návrh ve věci je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 3 dnů.".

§ 24

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto: V § 42 odst. 1 věta první zní:
"Podání je možno učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky nebo telefaxem.".

Tím došlo ke zcela zásadní změně v možnosti užívat per analogiam iuris ve správním řízení úpravu občanského soudního řádu stran podání.

Pokud totiž zákonodárce v jednom zákoně dvěma po sobě jdoucími paragrafy upravuje podobný institut nepodobně, je cesta k analogii zákona i k analogii práva uzavřena. Stanovil-li zákonodárce současně (stejným zákonem), že podání k soudu má jiné formy než podání ke správnímu orgánu, pak tím stanovil, že formy podání k soudu a ke správnímu orgánu nejsou vzájemně zaměnitelné; právní úkony vůči soudu se činí jinak než právní úkony vůči správnímu orgánu. Nelze se domní-vat, že zákonodárce pouze opomenul faxovou formu podání k správnímu úřadu uvést, když ji hned v následujícím paragrafu výslovně uvedl jako formu podání k soudu (není ostatně rozhodné, co zákonodárce v zákoně chtěl uvést, ale pouze to, co skutečně uvedl).

Správní orgány tedy nadále nemohou postupem právní analogie považovat za plat-ná ta podání účastníků správního řízení, jež byla učiněna faxem, a to ani v případě jejich doplnění zasláním originálu listiny, z níž byl fax odeslán. To má zásadní význam zejména v případech, kdy je nutno učinit určité podání ve stanovené lhůtě pod sankcí ztráty subjektivního práva (např. odvolání).

JUDr. Milan Duda je vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně a vyučuje na Právnické fakultě ZČU v Plzni.


Název rubriky - Správní pr. - další příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 24.3.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 24.3.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Milan Duda

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů