Obligatornost orgánů zastupitelstva obce a rady obce

Zákon o obcích1 v hlavě páté věnované orgánům zastupitelstva obce a rady obce stanoví, že zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.

Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. „Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor“.2 Z těchto ustanovení můžeme usuzovat, že obligatorními orgány zastupitelstva obce jsou pouze výbory finanční a kontrolní.3 Podle § 122 odst. 1 rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Na rozdíl od orgánů zastupitelstva obce nejsou tyto komise orgány iniciativní a kontrolní, ale spíše orgány poradní. Zákon o obcích ve svých ustanoveních nikde výslovně nestanovuje, že by komise rady byly povinné, naopak z dikce zákona vyplývá jasně jejich fakultativnost.

Nahlédneme-li ovšem do zákona o státní správě a samosprávě ve školství4, zjistíme v části čtvrté tuto skutečnost. „Obec zpravidla zřizuje komisi pro výchovu a vzdělávání. Komise pro výchovu a vzdělávání se vždy zřizují v obci s více než pěti školami.“ Z textu tohoto speciálního zákona k zákonu o obcích tak navíc vyplývá povinnost obce ustanovit ještě komisi pro výchovu a vzdělávání. Tato povinnost je však dána až obcím s více než pěti školami5, ne tedy malým obcím, které mnohdy ani nemají možnosti a prostředky pro fungování takovéto komise.

Protože zákon o státní správě a samosprávě ve školství neříká, zda má jít o komisi zastupitelstva nebo rady obce, musíme nahlédnout zpět do zákona o obcích. Z jeho znění jasně vychází, že zastupitelstvo obce zřizuje jako své orgány výbory a rada obce zase komise. Tudíž komise pro výchovu a vzdělávání, jak ji předpokládá speciální zákon, vznikne na popud rady obce jako její iniciativní a poradní orgán.

Důležitým ustanovením v zákoně o státní správě a samosprávě ve školství je i to, ve kterém se říká, že „Předškolní zařízení, školy a školská zařízení jsou zastoupeny v této komisi dvěma pětinami zástupců z řad pedagogických pracovníků.“ Je to zajímavý zásah do volnosti rady obce, při rozhodování o obsazení jejích poradních orgánů. Ale v zájmu lepší informovanosti a fungování komise pro výchovu a vzdělávání je to rozumná formulace. Podobné omezení ve volnosti při obsazování orgánů zastupitelstva a rady obce nalezneme v odstavci věnovanému výboru pro národnostní menšiny6, které stanovuje, že nejméně polovinu všech členů tohoto výboru tvoří příslušníci národnostních menšin.

Podíváme-li se na konkrétní případy, zjistíme, že komise pro výchovu a vzdělávání je ustanovována i v menších obcích. Je však rozdílné její skutečné pojmenování nebo to, zda je sloučená s činností i jiné komise, což je možné a pravděpodobné zejména v menších obcích. Nejběžnější pojmenování této komise je zřejmě školská komise.7 Tento název nejlépe vystihuje hlavní sféru působení tohoto orgánu rady obce. Na úrovni krajů se obdobný orgán jmenuje: výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. A je již výborem, tedy orgánem zastupitelstva kraje, a kromě toho je jeho působnost daleko širší.

Na závěr tedy můžeme konstatovat, že obligatorními orgány zastupitelstva obce a rady obce jsou vždy výbory finanční a kontrolní. Pokud v územním obvodu obce žije alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, i výbor pro národnostní menšiny. Tyto tři výbory jsou orgány zastupitelstva obce. Je-li v obci více než pět škol, zřizuje se i komise pro výchovu a vzdělávání jako orgán rady obce. Při dodržení všech zákonných ustanovení jsou tedy v obci obligatorní až čtyři orgány zastupitelstva obce a rady obce.


1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2 § 117 odst. 2 zákona o obcích.

3 Obligatorně zastupitelstvo obce zřizuje ještě jeden výbor, a to výbor pro národnostní menšiny. To však jen za podmínky, že v územním obvodu obce žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české.

4 Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve  znění pozdějších předpisů.

5 Podle tohoto speciálního zákona (lex specialis) není řečeno, zda musí jít o minimálně šest škol základních nebo například o pět škol základních a jednu školu střední. Je-li však na území obce v součtu šest a více škol, vzniká obci automaticky tato povinnost.

6 § 117 odst. 3 zákona o obcích.

7 Toto označení se však nejčastěji používá v menších obcích, ve  velkých městech se více dbá na název uvedený v zákoně. Např. ve  Statutárním městě Brně se nazývá tato komise: Komise pro výchovu a  vzdělávání.

Mgr. Jaroslav Jemelka, zastupitel městské části Brno-střed Statutárního města Brna.


Název rubriky - Správní pr. - další příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 22.4.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 22.4.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Redakce JURISTIC

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Studentské příspěvky
Další příspěvky
Obecní témata
Vybraná judikatura
Odkazy
  Kraje a krajské úřady
Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Královehradecký kraj
  Statutární města
Most
Liberec
Kladno
Jihlava
Hradec Králové
Havířov
České Budějovice
Brno
Hlavní město Praha
Pardubice
Ostrava
Opava
Olomouc
Zlín
Ústí nad Labem
Plzeň
  Vláda a ministerstva
Úřad Vlády ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo obrany
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
  Ústřední správní úřady - přímo řízené vládou
Správa státních hmotných rezerv
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Komise pro cenné papíry
Národní bezpečnostní úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Český statistický úřad
  Ústřední správní úřady - podřízené ministerstvům
Česká obchodní inspekce
Česká školní inspekce
Státní energetická inspekce
Puncovní úřad
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ćeský úřad bezpečnosti práce
Česká inspekce životního prostředí
Česká správa sociálního zabezpečení
Český telekomunikační úřad
Státní veterinární správa
  Úřady mimo organizační strukturu státní správy
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Úřad pro ochranu osobních údajů